Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Projekt świetlicy w Gołaszewie (gmina Mieścisko), która powstanie w ramach programu rewitalizacji (© Rys. Joanna Chojnacka, http://archplus.com.pl)

Fundusze Europejskie nie unikają trudnych tematów - wręcz przeciwnie, dążą do zapewnienia równych szans rozwoju ludziom zagrożonym bezrobociem, ubóstwem, czy przestępczością, a także możliwości rozwoju obszarów zdegradowanych pod względem technicznym, środowiskowym, czy społecznym.

Fundusze Europejskie. Rewitalizacja
Inwestują zatem w szeroko pojęte działania naprawcze tych obszarów, ogłaszając konkursy w ramach Pod-działania 9.2.1, skupione na haśle „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”. Trzeba tu zaznaczyć, że w ramach naborów wniosków rozróżniono konkurs ogólny (gdzie pula środków wynosi aż 110 mln złotych) i konkursy dla beneficjentów z aglomeracji kalisko - ostrowskiej (AKO, pula - blisko 40 mln złotych) oraz z leszczyńskiego i pilskiego obszaru strategicznej interwencji (OSI, pula - ponad 47 mln złotych). Na realizacje zwycięskich inicjatyw zaplanowano zatem budżet w wysokości blisko 200 mln złotych!

Uwaga na terminy

Nabór wniosków w konkursie ogólnym i adresowanym do obszaru leszczyńskiego i pilskiego trwa do 30 marca, podczas gdy dla aglomeracji kalisko-ostrowskiej - do 15 marca. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, zaprasza do ich składania m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia, ich jednostki organizacyjne z osobowością prawną, a także podmioty, które działają na ich zlecenie. Wnioski mogą też składać m.in. jednostki sektora finansów publicznych z osobowością prawną, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, jak również podmioty ekonomii społecznej i podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie pub-liczno-prywatnym.

Konkursy dają możliwość pozyskania dofinansowania na przedsięwzięcia wpisujące się w wielkopolskie Programy Rewitalizacji, a dotyczące zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojskowych i poprzemysłowych - ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych. Tym samym można aplikować o środki na budowę, przebudowę, rozbudowę, czy remonty budynków, obiektów i przestrzeni, takich jak m.in., domy dziecka, ośrodki walki z patologiami społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice, instytucje kultury, czy obiekty służące wsparciu osób wykluczonych, jak też o środki na wsparcie inwestycyjne przy powyższych pracach na potrzeby funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Wnioski mogą też dotyczyć budowy i prac związanych z drogami, chodnikami, przejściami dla pieszych na rewitalizowanym terenie, jak również - w ramach większych projektów - porządkowania przestrzeni publicznej, lub renowację wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Warto podkreślić jednak, że w rewitalizacji nie chodzi tylko o zmiany wizerunkowe miast. Rewitalizacja jest czymś więcej! To narzędzie służące rozwiązywaniu konkretnych problemów społecznych, na przykład ubóstwa, bezrobocia czy przestępczości.

Najpierw Program
Od dwóch lat wielkopolskie gminy uczyły się nowego podejścia do rewitalizacji, opracowując lub aktualizując Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR). Ponad połowa z nich miała okazję skorzystać ze wsparcia finansowego na ten cel. W wyniku dwóch konkursów dotacji ogłoszonych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Ministerstwo Rozwoju po dofinansowanie sięgnęło 120 spośród 226 gmin - łącznie otrzymały około 6,5 mln zł dotacji. Programy mają kluczowe znaczenie w trwających konkursach. Tylko inwestycje wpisane do tych dokumentów mogą teraz liczyć na dofinansowanie.

Jest to istotna zmiana, ponieważ pomysły na przedsięwzięcia rewitalizacyjne były konsultowane z mieszkańcami. Działo się to na etapie tworzenia Programów. Takie elementy, jak partnerstwo i partycypacja społeczna odgrywały ważną rolę. Oznaczało to w praktyce, że gminy musiały konsultować z mieszkańcami swoje pomysły na inwestycje (działania społeczne) na terenach objętych rewitalizacją.

W taki sposób powstały programy rewitalizacji, które na koniec musiały się znaleźć w specjalnym wykazie prowadzonym przez samorząd województwa. Według danych z końca stycznia br. w tym wykazie znajduje się prawie 120 gmin z Wielkopolski. Większość tworzyła programy ze wspomnianej dotacji, choć były też samorządy, które zrobiły to za własne pieniądze lub innego wsparcia - np. Leszno i Konin z konkursu „Modelowa rewitalizacja miast”.

Gminy są beneficjentami
Do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego został już m.in. wpisany Lokalny Program Rewitalizacji Swarzędza na lata 2017--2023.

- Nasz Program powstał z aktywnym udziałem mieszkańców i dla mieszkańców. Spotkania konsultacyjne władz gminy z mieszkańcami, organizacja szkoleń, warsztatów dla mieszkańców z opracowywania projektów rewitalizacyjnych, oddolne inicjatywy i zaangażowanie sołtysów i radnych Rady Miejskiej zdecydowały o ostatecznym kształcie programu, a zawarte w nim projekty rewitalizacyjne są ukierunkowane na przywrócenie atrakcyjności przestrzeni publicznych, ich zintegrowanie, a przez to zapobieganie odpływowi rdzennych mieszkańców z obszaru rewitalizacji - mówi Marian Szkudlarek, burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz. - Program zawiera 54 projekty rewitalizacyjne na łączną kwotę ok. 67 mln zł . Zdecydowana większość projektów dotyczy działań tzw. „miękkich” ukierunkowanych m.in. na zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Wśród gmin, które skorzystały z dotacji na stworzenie programu rewitalizacji były także Mieścisko i Wieleń. Samorządy z dużym powodzeniem zaangażowały w to mieszkańców.

- W ramach realizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Mieścisko na lata 2017 - 2023. planuje się zrealizować m. in. adaptację budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Dzielnicowych - mówi Kamil Kubikowski, podinspektor ds. zamówień publicznych, budownictwa i rewitalizacji Urzędu Gminy Mieścisko. - Program obejmuje też budowę świetlicy wiejskiej w Gołaszewie, rewitalizację kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym, rewitalizację Rynku w Mieścisku, dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Mieścisku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planuje się też realizację tzw. „projektów miękkich” zapobiegających wkluczeniu społecznemu, zwiększających aktywność mieszkańców, wspierających osoby starsze i niepełnosprawne a także dzieci i młodzież.

Wieleń stawia na integrację mieszkańców, którzy zamieszkują w północnej i południowej części miasta.

- W minionym roku pozyskaliśmy środki, który umożliwiły opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - opowiada Elżbieta Rybarczyk, burmistrz Wielenia. - Nasz program pozytywnie przeszedł całą procedurę legislacyjną i aktualnie znajduje się w wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego. Dzięki temu, dziś otwierają się przed nami nowe możliwości związane z uzyskaniem kolejnych środków zewnętrznych. Umożliwią one nie tylko przeprowadzenie inwestycji opisanych w programie, ale przede wszystkim pozwolą na podniesienie jakości życia mieszkańców z obszaru rewitalizacji.

Warto skorzystać - weź udział w konsultacjach!


Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności. Chce zgromadzić opinie na temat tego, jak sprawić, by każde euro z budżetu UE zostało optymalnie wykorzystane w ramach propozycji dotyczących wieloletnich ram finansowych po 2020 r. oraz nowej generacji programów finansowych. Opinie można wypełnić w formie ankiety w języku polskim, zamieszczonej na: ec.europa.eu

Konsultacje potrwają do 8 marca 2018 roku.

belka

Zmieniamy Wielkopolskę

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!