Fundusze europejskie Fundusze europejskie

Projekty mogą obejmować zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (© Adrian Wykrota)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Fundusze europejskie. Poprawa warunków nauki w szkołach, dodatkowe zajęcia dla uczniów i podniesienie kwalifikacji nauczycieli - to tylko niektóre działania możliwe dzięki unijnemu wsparciu

O tym, że jakość kształcenia ogólnego ma ogromne znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego, nie trzeba nikogo przekonywać. Narzekania uczelni na niski poziom kandydatów na studia to tylko wierzchołek góry lodowej.

Fundusze Europejskie

Innym problemem, wskazywanym przez pracodawców, jest brak kadr z wykształceniem technicznym i przyrodniczym. Źródeł tego stanu rzeczy także można szukać w kształceniu na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. Uczniowie nie wybierają takich ścieżek kariery, bo sądzą (często zasadnie), że z powodu niedostatku wiedzy i umiejętności po prostu sobie nie poradzą.

Kolejna kwestia to wciąż niedostateczne wykorzystanie potencjału zarówno uczniów bardzo zdolnych, jak i tych z niepełnosprawnościami czy posiadających specjalne potrzeby edukacyjne.

Jeśli do tego dodać, że obok szkół, których uczniowie osiągają doskonałe wyniki, są i takie, w których w testach, na sprawdzianach i egzaminach wypadają znacznie gorzej, staje się jasne, że trzeba podjąć działania, by sytuację zmienić.

Unijne dotacje otwierają możliwości działań, które w ostatecznym rozrachunku podniosą jakość kształcenia i wyrównają szanse uczniów różnych placówek.

Fundusze europejskie - dla ucznia i nauczyciela
W konkursie na projekty w ramach Poddziałania 8.1.2 „Kształcenie ogólne - projekty konkursowe” do podziału jest w sumie blisko 42,7 mln zł. Z tej kwoty prawie 13, 6 mln zł zostało zarezerwowane na wsparcie projektów z Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), w ramach mandatów terytorialnych dla leszczyńskiego, gnieźnieńskiego, pilskiego i konińskiego OSI.

5,4 mln zł to pieniądze zarezerwowane na projekty, które otrzymają wsparcie w ramach poddziałania 9.3.3 na inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek oświatowych. W ramach tych projektów mogą powstać między innymi laboratoria do nauki matematyki, przedmiotów przyrodniczych, a także laboratoria językowe.

- Projekty zgłaszane do konkursu mogą być skierowane bezpośrednio do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym także szkół specjalnych. Jeśli istnieje taka potrzeba, wsparcie w ramach projektu może objąć także nauczycieli i pracowników szkół i placówek systemu oświaty, a także samych szkół i placówek oraz ich organów prowadzących - wyjaśnia Sylwia Wójcik, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wsparciem dotyczącym kształcenia ogólnego mogą zostać objęte także szkoły zawodowe.

Jakie przedsięwzięcia można zaplanować? W rachubę wchodzi np. realizacja projektów edukacyjnych wspierających uczniów w rozwijaniu kompetencji potrzebnych na rynku pracy, a więc matematyczno-przyrodniczych czy znajomości języków obcych, organizacja warsztatów, laboratoriów, kółek zainteresowań i innych form działań rozwijających uzdolnienia. Można także zaplanować między innymi zajęcia wyrównawcze dla uczniów, którzy mają trudności w nauce, zajęcia specjalistyczne adresowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, psychoedukacyjne i inne.

Jeśli realizacja przedsięwzięć przewidzianych w projekcie wymaga doposażenia w sprzęt potrzebny do prowadzenia doświadczeń i eksperymentów z zakresu nauk przyrodniczych i matematycznych lub sprzęt potrzebny do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym podręczniki i pomoce dostosowane do potrzeb uczniów z niepełno- sprawnością), można ich zakup uwzględnić w projekcie

- Jako działanie dodatkowe projekty mogą uwzględniać także stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych językowo, matematycznie, w kierunku przedmiotów przyrodniczych czy informatycznych - zwraca uwagę Sylwia Wójcik. - Mogą być one wypłacane, gdy zła sytuacja materialna jest barierą w ich rozwoju edukacyjnym.

Istotne jednak, aby wszystkie działania wynikały z diagnozy, a więc były „szyte na miarę” szkoły i jej uczniów.

Fundusze europejskie - doradztwo i współpraca
Projekty mogą także uwzględniać doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, jednak musi ono towarzyszyć innym działaniom - czy to związanym zrozwijaniem kompetencji uczniów, czy to wspieraniem indywidualnego podejścia donich.

Także jako działanie dodatkowe projekty mogą uwzględniać włączanie się w działania instytucji funkcjonujących w otoczeniu szkół, takich jak instytucje pomocy, organizacje pozarządowe czy podmioty ekonomii społecznej, angażujących społeczność uczniowską, przeciwdziałających wczesnemu opuszczeniu przez uczniów szkoły.

Jeśli chodzi o działania adresowane do nauczycieli, projekty mogą uwzględniać dofinansowanie ich studiów podyplomowych, a także rozwijanie sieci samokształcenia, by podnieść ich kwalifikacje związane z nauczaniem matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych oraz dotyczące pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniami szczególnie zdolnymi.

Fundusze europejskie - złóż wniosek
Ogłoszenie o konkursie można znaleźć na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory. Wniosek już można wygenerować i przygotowywać w Lokalnym Systemie Informatycznym pod adresem https://lsi.wielkopolskie.pl.
Składać wnioski za pośrednictwem LSI można od 20 czerwca do 1 lipca do godziny 15.30.
W ciągu pięciu dni roboczych od złożenia wniosku elektronicznie należy dostarczyć jego wersję papierową do sekretariatu Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142), od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30.
Maksymalne dofinansowanie może wynieść 95 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Zostaw e-mail, a my dostarczymy Ci najświeższych informacji

Czytaj także

    Komentarze (0)

    Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

    Zaloguj się / Zarejestruj się!

    Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!