KOMUNIKAT Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.Miejski Zespół Wyborczy ds. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. uprzejmie informuje, co następuje:
Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców miasta Poznania ma prawo do uzyskania informacji o:
1. Terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
2. Właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
3. Lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;
4. Warunkach dopisywania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców
w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
5. Komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
6. Warunkach oraz formach głosowania.

W/w informacje przekazywane są wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez Miejski Zespół Wyborczy w Poznaniu – telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej.
We wniosku, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres zamieszkania.

Ponadto wyborca niepełnosprawny ma prawo:
1. Złożenia wniosku osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich - Oddziale Ewidencji Ludności, ul. Libelta 16/20 w Poznaniu, listownie lub elektronicznie, o dopisanie do spisu wyborców w dogodnym dla siebie miejscu, w obwodzie głosowania, w którym lokal dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Termin możliwości wyboru miejsca głosowania upływa w dniu 12 maja 2014 r.
2. Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego - do dnia 5 maja 2014 r.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego Prezydentowi Miasta – Urząd Miasta, Wydział Spraw Obywatelskich - Oddział Ewidencji Ludności, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań;
3. Głosowania przez pełnomocnika i złożenia wniosku - do dnia 15 maja 2014 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich - Oddziale Ewidencji Ludności, ul. Libelta 16/20 w Poznaniu. Głosowania przez pełnomocnika dotyczy wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat. Termin złożenia Prezydentowi Miasta oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 23 maja 2014 r. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu glosowania tj. 25 maja 2014 r. pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
4. Zgłoszenia zamiaru głosowania w obwodzie przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a – do dnia 12 maja 2014 r.
w Urzędzie Miasta – Wydziale Organizacyjnym, pl. Kolegiacki 17, telefonicznie pod numerem tel. 61 878 52 60 lub 61 878 52 61 lub e- mail: or@um.poznan.pl
Druki wniosków o dopisanie do spisu wyborców, o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz głosowaniu korespondencyjnym dostępne są wraz z informacją na stronie www.poznan.pl/eurowybory2014 w zakładce informacja dla wyborców /Udział wyborców niepełnosprawnych w wyborach.

Spisy wyborców udostępnione będą do wglądu w dniach od 5 do 16 maja 2014 r. w Urzędzie Miasta, w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. K. Libelta 16/20, w godzinach urzędowania.

Czynności, o których mowa powyżej, mogą być dokonywane w godzinach pracy Urzędu Miasta.
Informacji o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych udziela również POZnan*
Kontakt pod numerem telefonu 61 646 33 44.Wybory do europarlamentu