ODPOWIEDZI i ARKUSZE z chemii. Matura 14 maja 2013. Poziom podstawowy i rozszerzony.

Matura 2013 z chemii na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym rozpocznie się w środę, 14 maja.

Na rozwiązanie zadań na poziomie podstawowym przeznaczono 120 minut, a na poziomie rozszerzonym - 150 minut.

Uwaga! Strona nie odświeża się automatycznie! Użyj f5!Znajdziecie tu arkusze egzaminacyjne i rozwiązania zadań. Jak tylko będziemy je mieć, poniższe linki staną się aktywne. Artykuł będzie na bieżąco aktualizowany.


Matura 2013 - chemia - poziom podstawowy - arkusze


Matura 2013 - chemia - poziom podstawowy - odpowiedziMatura 2013 - chemia - poziom rozszerzony - arkuszeMatura 2013 - chemia - poziom rozszerzony - odpowiedziCzekamy na Wasze odpowiedzi i wrażenia z egzaminu! Pomóż innym się sprawdzić i prześlij swoje odpowiedzi na redakcja@mmpoznan.pl lub dopisz w komentarzu pod tym tekstem!

Arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat

Chemia
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
Matura 2011
arkuszkluczarkusz
klucz
Matura 2010arkuszkluczarkuszklucz
Matura 2009arkuszkluczarkuszklucz
Matura 2008arkuszkluczarkuszklucz
Matura 2007arkuszkluczarkuszklucz
Matura 2006arkuszkluczarkuszklucz
Matura 2005arkuszkluczarkuszklucz

Zasady oceniania arkuszy egzaminacyjnych z matury z chemii


1. Rozwiązania poszczególnych zadań oceniane są na podstawie szczegółowych kryteriów oceniania, jednolitych w całym kraju.
2. Obok każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za jego poprawne rozwiązanie.
3. Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach. Odpowiedzi niezgodne z poleceniem (nie na temat) są traktowane jako błędne. Komentarze wykraczające poza zakres polecenia nie podlegają ocenianiu.
4. Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka odpowiedzi (jedną prawidłową, inne nieprawidłowe), to nie otrzymuje punktów za żadną z nich.
5. Jeżeli polecenie brzmi: Napisz równanie reakcji..., to w odpowiedzi zdający powinien napisać równanie reakcji chemicznej, a nie jej schemat.
6. Niewłaściwy dobór lub brak współczynników w równaniu reakcji powoduje utratę 1 punktu za zapis tego równania.
7. W rozwiązaniach zadań rachunkowych oceniane są: metoda, wykonanie obliczeń i podanie wyniku z jednostką. Błędny zapis jednostki lub jej brak przy ostatecznym wyniku liczbowym wielkości mianowanej powoduje utratę 1 punktu. W obliczeniach wymagane jest poprawne zaokrąglanie wyników liczbowych.
8. Za poprawne obliczenia będące konsekwencją zastosowania niepoprawnej metody zdający nie otrzymuje punktów.
9. Za poprawne spostrzeżenia i wnioski będące konsekwencją niewłaściwie zaprojektowanego doświadczenia zdający nie otrzymuje punktów.
10. Zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenianiu.
11. Wynik egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie ma wpływu na zdanie egzaminu maturalnego.
12. Wynik egzaminu – wyrażony w skali procentowej – odnotowany jest na świadectwie dojrzałości wraz z zaznaczeniem poziomu egzaminu.
14. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Standardy wymagań egzaminacyjnych - matura z chemii na poziomei podstawowym


Wiadomości i rozumienie


1) zna i rozumie prawa, pojęcia i zjawiska chemiczne, posługuje się terminologią i symboliką chemiczną związaną z:
a) budową atomu, izotopami i promieniotwórczością naturalną,
b) wiązaniami chemicznymi,
c) molem substancji chemicznej,
d) pierwiastkami i związkami chemicznymi,
e) typami reakcji chemicznych, f) roztworami wodnymi i ich stężeniem,
g) dysocjacją jonową i reakcjami zobojętnienia i strącania osadów,
h) reakcjami utleniania i redukcji,
i) węglowodorami i ich pochodnymi,

2) opisuje właściwości najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych oraz ich zastosowania:
a) właściwości fizyczne i chemiczne metali i niemetali (sodu, potasu, magnezu, wapnia, glinu, cynku, żelaza, miedzi, wodoru, tlenu, azotu, chloru, bromu, węgla, krzemu, fosforu, siarki),
b) właściwości fizyczne i chemiczne tlenków wymienionych w lit. a metali i niemetali, wodorków niemetali (tlenu, azotu, chloru, bromu, siarki), najważniejszych zasad, kwasów i soli, węglowodorów i ich pochodnych,
c) zastosowania poznanych substancji chemicznych i zagrożenia powodowane niewłaściwym ich wykorzystaniem,

3) przedstawia i wyjaśnia zjawiska i procesy chemiczne:
a) zapisuje równania reakcji chemicznych w formie cząsteczkowej i jonowej,
b) interpretuje jakościowo i ilościowo równania reakcji chemicznych,
c) opisuje efekty energetyczne przemian,
d) określa czynniki wpływające na przebieg reakcji chemicznych.

Korzystanie z informacji


Zdający wykorzystuje i przetwarza informacje:

1) odczytuje i analizuje informacje przedstawione w formie:
a) tekstu o tematyce chemicznej,
b) tablic chemicznych, tabeli, wykresu, schematu, rysunku,

2) uzupełnia brakujące informacje na podstawie analizy tablic chemicznych, tabeli, wykresu, schematu, rysunku i tekstu,

3) selekcjonuje, porównuje informacje,

4) przetwarza informacje według podanych zasad:
a) konstruuje schematy, rysunki, tabele, wykresy,
b) formułuje opisy przedstawionych zjawisk, procesów,

5) wykonuje obliczenia chemiczne:
a) z zastosowaniem pojęcia mola i objętości molowej,
b) stechiometryczne,
c) związane ze stężeniem procentowym i stężeniem molowym roztworu.

Tworzenie informacji


Zdający rozwiązuje problemy, tworzy i interpretuje informacje:

1) wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe w zakresie: podobieństw i różnic we właściwościach pierwiastków, zależności między budową substancji a jej właściwościami oraz przemian chemicznych,

2) planuje typowe eksperymenty i przewiduje obserwacje,

3) interpretuje informacje oraz formułuje wnioski.

Portal MM Moje Miasto w Twoim mieście: Bydgoszcz, Kraków, Łódź, Lublin, Trojmiasto, Silesia, Szczecin, Warszawa, Wrocław.

Komentarze (5)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Jakby to miało jakieś znaczenie (gość)

Głupie pole. Chyba nie zdążę przeczytać wyników bo C2H5OH :P

Ania (gość)

Chemia. megadown.us/T76ERzE arkusze i klucze na chemię. Podstawa i rozszerzenie, dzięki temu już nie denerwuję się przed jutrem.

szybko chemie (gość)

dajcie rozwiazania. szybko rozwiazania z rozszerzonej albo chociaz zadania !!!