§ 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Droga do Euro 2012” i związany jest z akcją publikacji zdjęć i nagrań wideo dotyczących przygotowania Polski do organizacji Euro 2012. § 2.

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

§ 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Droga do Euro 2012” i związany jest z akcją publikacji zdjęć i nagrań wideo dotyczących przygotowania Polski do organizacji Euro 2012.

§ 2. Organizatorem konkursu są Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 41 oraz Aero Invest Sp. z o.o. ul. Łucka 7/9 00-842 Warszawa.

§ 3. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Konkurs rozpoczyna się 18 kwietnia 2009 r. o godzinie 8:00, a kończy w dniu 19 kwietnia 2009 r. o godzinie 23:59:59.

§ 5. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisach internetowych www.polskatimes.pl, www.naszemiasto.pl, www.wiadomości24.pl, zwanych dalej w treści regulaminu Serwisami oraz w wymienionych niżej dziennikach skupionych pod wspólną marką “Polska”( zwanych dalej w treści regulaminu Polska):

1) Polska Metropolia Warszawska
2) Polska Mazowsze
3) Polska Gazeta Wrocławska
4) Polska Głos Wielkopolski
5) Polska Dziennik Bałtycki
6) Polska Gazeta Krakowska
7) Polska Dziennik Zachodni
8) Polska Dziennik Łódzki
9) Polska Kurier Lubelski

§ 6. Uczestnicy Konkursu.

1. W konkursie, na warunkach określonych w regulaminie, mogą brać udział tylko pary pełnoletnich uczestników. Zgłoszenia w imieniu własnym i drugiego uczestnika dokonuje jedna z osób tworzących parę.
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
3. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, e-mail oraz telefon (w serwisie www.wiadomosci24.pl oznacza to konieczność założenia profilu) oraz wyrazić na piśmie zgodę na opublikowanie nadesłanych materiałów.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5. Zadaniem uczestnika jest nadesłanie zdjęć (pojedynczych lub serii), nagrań audio-wideo (lub linków do nich) zwanych dalej Materiałami konkursowymi, o tematyce związanej z przygotowaniami do Euro 2012.
6. Decyzję o przyjęciu na Konkurs nadesłanych Materiałów konkursowych podejmuje Organizator.


§ 7. Autorzy udzielają zgody Organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub
w części, wykorzystanie przysłanych Materiałów Konkursowych w różnych publikacjach, w mediach oraz w wydawnictwach.

§ 8. Dane osobowe.

1. Wraz z przysłanymi Materiałami konkursowymi, para uczestników podpisuje i przysyła do Organizatora następującą klauzulę: „Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez Organizatora Konkursu „Droga do Euro 2012” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/. Poprzez wysłanie Materiałów na Konkurs, nieodpłatnie przenosimy na Organizatora prawo do wykorzystania naszych Materiałów w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje Organizator. Jednocześnie oświadczamy, że jesteśmy wyłącznymi właścicielami praw autorskich nadesłanych Materiałów konkursowych i Materiały te nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich”.

2. Każdy uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usuwania. Administratorem danych osobowych jest Organizator.


§ 9. Zgłoszenie do Konkursu.

1. Aby wziąć udział w konkursie należy w dniach od 18 kwietnia 2009 r. do 19 kwietnia 2009 r. do godziny 23:59:59 przesłać Materiał konkursowy (w tym linki) na jeden z podanych niżej adresów mailowych.

1) Materiały do serwisu www.polskatimes.pl odbierane będą pod adresami mailowymi:
euro2012@dz.com.pl
euro2012@gk.pl
euro2012@glos.com
sport@dziennik.lodz.pl
euro2012@prasa.gda.pl
euro2012@kurierlubelski.pl
warszawa@polskatimes.pl
euro2012@gazeta.wroc.pl

2) do serwisu www.naszemiasto.pl - e-mail: fotografia@naszemiasto.pl

3) do serwisu www.wiadomosci24.pl - materiały nadane przez system edycyjny dostępny po zarejestrowaniu się.

2. Materiały nadesłane po terminie określonym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę przy wyborze zwycięzców.

3. Do nadesłanych Materiałów należy dołączyć:

1) dane osób zgłaszających zgodnie z par. 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu,

2) oświadczenie o którym mowa w § 8 ust. 1.


§ 10. Nagrody w konkursie:
1. Nagroda główna za najlepsze zdjęcia - weekend dla pary laureatów w hotelu Sympozjum Zabiegi w Krakowie, w tym korzystanie z Kryształowego SPA oraz zwiedzanie Krakowa z obsługą przewodnika. Wartość nagrody dla każdego z laureatów 630 zł brutto (razem 1260,- zł). Nagrodę można zrealizować do 31.12.2009 r.

2. Nagroda za najlepszy materiał audio-wideo – 2 bony o wartości 350 zł każdy (razem 700,- zł), do wykorzystania z oferty internetowego biura podróży Fly.pl (do wyboru wycieczka na kwotę lub wycieczka o wartości wyższej– różnicę trzeba dopłacić). Nagrodę można zrealizować do 31.12.2009 r.

§ 11. Każdy uczestnik może wysłać dowolną ilość materiałów, jednak każdy materiał będzie brany pod uwagę tylko raz, bez względu na wielokrotną publikację w różnych serwisach.

§ 12. Jury Konkursu
1. Oceny przysłanych fotografii dokona Jury powołane przez Organizatora,w składzie:
• Anna Strojek – dział marketing Polskapresse
• Wojciech Rogacin, zastępca redaktora naczelnego dziennika “Polska”
• Paweł Nowacki – red. naczelny serwisu Wiadomosci24.pl
• Artur Kiełbasinski, red. Naczelny serwisu NaszeMiasto.pl

2. Ocena Materiałów przez Juru nastapi w terminie do 24 kwietnia 2009 r.

3. Jury będzie brać pod uwagę oryginalność tematu oraz jakość Materiałów.

4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.


§ 13. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej i sposobie odebrania nagrody mailowo lub telefonicznie, w ciągu 2 dni od momentu wyłonienia laureatów.


§ 14. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie laureatów. W takim przypadku laureaci tracą prawo do nagrody.


§ 15. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania konkursu.

§ 16. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w
warszawskiej redakcji Organizatora przy ul. Domaniewskiej 41, oraz w Serwisach.

§ 17. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

Wiadomości Poznań, Wydarzenia Poznań

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!