(© materiały prasowe)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

REGULAMIN KONKURSU „Grzybobranie”

§1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Grzybobranie” (zwanego dalej: „Konkursem”) jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672 przy ul. Domaniewskiej 45 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym 42.000.000,00 złotych, NIP: 522-01-03-609, (zwana dalej: „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest: Garden Of Words Katarzyna Pawlikowska i Aleksandra Nieściuszko Sp. J. , ul. Zawojska 36, 02-927 Warszawa, NIP 951-22-33-775

3. Konkurs jest rozgrywany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej: „Regulaminem”). Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się, akceptacją i potwierdzeniem spełniania warunków Regulaminu oraz zobowiązaniem się do przestrzegania wszystkich postanowień przez uczestnika Konkursu.

4. Konkurs będzie polegał na przedstawieniu swojego autorskiego pomysłu na danie z grzybami (zwanego dalej „Komentarzem”), w postaci komentarza zamieszczonego pod artykułem konkursowym w serwisie naszemiasto.pl.

Komentarz powinien zawierać opis autorskiego przepisu kulinarnego z wykorzystaniem grzybów i produktów marki Winiary

5. Konkurs będzie prowadzony w serwisach naszemiasto.pl

6. 6. Uczestnik Konkursu musi być autorem Komentarza.

7. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od dnia 28.08.2015 r. od godziny 16:59:59 do dnia 07.09.2015 r. do godziny 10:59:59 r.

§ 2

Uczestnicy Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu (dalej zwani: „Uczestnikami”) mogą być wszyscy, zarejestrowani użytkownicy serwisu naszemiasto.pl którzy w dniu zgłaszania do Konkursu swojego Komentarza ukończyli 18 lat.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Każda osoba może być Uczestnikiem w Konkursie jeden raz.

§ 3

Prawa autorskie

1. Zgłaszając się do udziału w Konkursie w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik, oświadcza i zapewnia, iż Komentarz Uczestnika nie będzie naruszał praw, w tym praw autorskich i praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich, a jego treść będzie zgodna z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego. Publikacja Komentarza nie będzie rodziła po stronie Organizatora obowiązku wypłaty jakichkolwiek wynagrodzeń osobom trzecim ani Uczestnikowi bądź innego rodzaju odpowiedzialności z tytułu korzystania lub naruszenia praw majątkowych lub osobistych.

2. Jeżeli Organizator w następstwie publikacji Komentarza Uczestnika poniesie koszty związane z naruszeniem praw lub dóbr osobistych osób trzecich, niezgodnością z prawem bądź naruszeniem autorskich praw osobistych lub majątkowych twórców – Uczestnik, pokryje te koszty w całości, w tym w szczególności pokryje równowartość wszelkich wydatków powstałych w związku z ustalaniem, czy roszczenia osób trzecich są zasadne, w tym koszty i wydatki na obsługę prawną i zastępstwo prawne. Jednocześnie Uczestnik, zobowiązuje się przystąpić (wstąpić) – jeżeli zaistnieje taka możliwość pod względem procesowym - do ewentualnych postępowań sądowych będących konsekwencją powołanych wyżej naruszeń.

3. Z chwilą dodania Komentarza Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie z Komentarza (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji:

a) pobranie Komentarza, wprowadzenie Komentarza do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie Komentarza na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;

b) modyfikacja warstwy prezentacyjnej Komentarza, łączenie Komentarza z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie,

przerobienie, adaptowanie całości Komentarza lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie;

c) trwałe lub czasowe utrwalanie Komentarza i zwielokrotnianie Komentarza w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych;

d) korzystanie z Komentarza poprzez m.in. publikowanie Komentarza w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie Komentarza, jego modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych;

e) inne niż określone w pkt. d korzystanie z Komentarza w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji;

f) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie Komentarza w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;

g) prawo do udostępniania Komentarza do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;

§ 5

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zebranych w trakcie trwania Konkursie jest Organizator.

2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie.

3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Polska Press Sp. z o.o. w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursie, oceny i wyboru najciekawszego Komentarza oraz poinformowania Uczestników o wyborze najciekawszego Komentarza, a także przekazania nagród, poinformowania o przebiegu Konkursie i jego wynikach

(także poprzez zamieszczenie informacji w prasie lub na stronach internetowych), udzielenia Licencji (sublicencji) na Komentarz, jak również w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez Polska Press Sp. z o.o. działalnością.

4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.

5. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w Zgłoszeniu.

6. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach związanych z realizacją Konkursie innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

§ 6

Nagrody

1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora wybierze do dnia 14.09.2015 dziesięć najciekawszych Komentarzy z dodanych pod artykułem konkursowym. Każdy Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci kosza na grzyby z produktami marki Winiary

2. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez laureata Konkursu nagrody.

3. Nagrody nieodebrane we skazanym miejscu i terminie, pozostają do dyspozycji Fundatora.

4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Fundatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Fundatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Przez zgłoszenie udziału w Konkursie, Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu i wyraża zgodę na jego postanowienia oraz składa oświadczenia w nim przewidziane.

2. Regulamin zostanie udostępniony na stronie naszemiasto.pl oraz w siedzibie Organizatora. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestników.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Dieta i odżywianie

Komentarze (5)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Nawrotka (gość)

Grzyby (kurki, podgrzybki, kozaczki) wypłukać. Włożyć do garnka, zalać woda. Posolić. Gotować 10 min. Odcedzić na durszlaku. W rądlu rozpuścić łyżkę masła i dodać cebulkę krojona w kostkę. Chwilkę poddusić. Dodać grzyby, pęczek pietruszki, koperku, kostkę winiary i zalać mlekiem. Gotować ok 20 min. Łyżkę maki rozmieszać z 2 jajkami i 2 łyżkami śmietany. Dodać do grzybów, az zrobi sie sos. Doprawić do smaku. Podawać z pieczywem.

Mynia

Tagliatelle z kurczakiem i sosem grzybowym:

1 kostka bulionu z grzybami leśnymi „Domowa Kuchnia WINIARY”
500 g piersi kurczaka
250 g grzybów leśnych/ pieczarki w razie alergii na grzyby
2 duże cebule
2 łyżki ziół prowansalskich
300 ml śmietany 30%
2 łyżki masła
300 g makaronu tagliatelle
sól
pieprz
rzeżucha do przystrojenia

Piersi kurczaka przecinamy wzdłuż, aby otrzymać cieńsze filety. Rozkładamy na desce. Oprószamy pieprzem i ziołami prowansalskimi z obu stron. Kroimy cebulę w piórka, grzyby w plasterki. Na teflonowej patelni rozpuszczamy masło, wrzucamy cebulę, zrumieniamy. Do zeszklonej cebuli wrzucamy grzyby oraz kostkę bulionową z grzybami leśnymi „Domowa Kuchnia WINIARY”. Gdy wszystko się zarumieni przekładamy do miski. Na tej samej patelni obsmażamy wcześniej przygotowanego kurczaka. Gotowego kurczaka przekładamy do miski. Na patelnie wsypujemy wcześniej przysmażone grzyby z cebulką. Dodajemy śmietanę 30%. Podgrzewamy na średnim ogniu do czasu zgęstnienia sosu. Dodajemy kurczaka oraz ugorowany, odcedzony makaron tagliatelle. Mieszamy i nakładamy na talerze. Dodajemy troszkę zieleni do ożywienia potrawy.

Paulina

Przepis na zupę orientalną z łososiem, brokułami i grillowanymi pieczarkami przy uzyciu przypraw WINIARY


Zagotować bulion lub rosół z dodatkiem obranego i pokrojonego na plasterki chili oraz sosu sojowego. Doprawić zmielonym czarnym pieprzem, gotować przez ok. 3 minuty, następnie odstawić z ognia. Odciąć skórę z łososia, opłukać, pokroić na cienkie kawałki. Włożyć do miski, skropić sokiem z cytryny i dodać przyprawę ziołową WINIARY, wymieszać, odłożyć do zamarynowania.Pieczarki umyć gąbeczką, przekroić na połówki lub ćwiartki i grillować na większym ogniu na patelni po 3 minuty z każdej strony. Bulion ponownie zagotować, wrzucić brokuła i koniecznie Jarzynkę WINIARY i gotować przez 3 minuty, następnie dodać zgrillowane pieczarki i gotować pół minuty. Zupę odstawić z ognia, włożyć do niej kawałki łososia i zostawić zupę pod przykryciem na 3 minuty. Otworzyć, dodać posiekany szczypiorek i dodać Magi WINIARY według uznania. Lubię podawać ją z makaronem.

pantera45

GOŁĄBKI Z GRZYBAMI
Mój przepis dotyczy 4 osób

Składniki:
12 sparzonych w wodzie liści włoskiej kapusty
80 dkg różnych świeżych grzybów (borowiki, kozaki czerwone i beżowe, podgrzybki i.t.d.)
20 dkg ryżu ugotowanego na pół twardo
2 białe cebule
2 łyżki oleju rzepakowego
1/2 rosołu drobiowego Winiary
1/2 bulionu z grzybami lennymi Domowej Kuchni Winiary
4 łyżki smietany 30 %
1/2 pęczka świeżej bazyli
listki świeżego tymianku
szczypiorek
trochę zielonej natki pietruszki i kopru
1 łyżka zasmażki
sól
pieprz zielony
do smaku Ziarenka smaku Winiary i Kostka mięsna Winiary

Farsz:
Grzyby umyć i oczyścić, 60 dkg pokroić w kostkę, przesmażyć na rozgrzanym oleju, razem z drobno pokrojona cebulą, następnie wymieszać z ugotowanym ryżem i zieleninę. Doprawić solą i pieprzem .

Farsz nakładamy na liście sparzonej kapusty, mocno zawijamy i układamy ciasno w rondelku. następnie zalewamy rosołem drobiowym Winiary i bulionem z grzybami leśnymi Winiary dajemy kostkę mięsną Winiary i ziarenka smaku W
Winiary. dusimy na wolnym ogniu 30 minut.

Pozostałe grzyby kroimy w kostkę i smażymy na oleju, dodajemy do wywaru pod koniec duszenia.

Po wyjęciu gołąbków, do wywaru lejemy śmietanę i gotujemy 5 minut. Dodajemy zasmażkę , dokładnie mieszamy , doprawiamy solą i pieprzem, a na końcu dajemy pokrojoną bazylię i przyprawę w płynie Maggi marki Winiary

Podaję z gorącym pieczywem , a do picia , ponieważ jest na grzybowo Zupa Borowikowa jak u Mamy marki Winiary.

wiola151

Najpyszniejszy jest grzybowy krem z podgrzybków.
Uzbierane grzyby oczyścić, a następnie pokroić w kostkę i podsmażyć na maśle razem z pokrojoną cebulą. Do garnka z bulionem Winiary dodać pokrojoną marchewkę, pietruszkę i selera.Gotować 10 minut. Następnie dodać podsmażone grzyby i ziemniaki pokrojone w kostkę.Gotować jeszcze przez około 20 minut. Zupę doprawić majerankiem, solą i pieprzem. Zmiksować do konsystencji kremu i dodać śmietany. Na wierzch można posypać posiekaną natką pietruszki.Tak gotowy krem z podgrzybków w okresie grzybobrania podaje na obiad.