We wtorek, 4 kwietnia 2013, szóstoklasiści napisali obowiązkowy sprawdzian na koniec szkoły podstawowej. Tu znajdziecie zasady pisania egzaminu, arkusze egzaminacyjne, odpowiedzi i klucze punktowania.

Sprawdzian szóstoklasisty 2013 z CKE rozpoczął się o godz. 9.00  we wtorek, 4 kwietnia 2013. Sprawdzian potrwał 60 minut i będzie można zdobyć na nim maksymalnie 40 punktów.


Jak tylko będziemy mieć arkusze i odpowiedzi znajdziecie je pod tym linkiem:

Sprawdzian szóstoklasisty 2013: testy, zadania

Sprawdzian szóstoklasisty 2013: odpowiedzi, rozwiązaniaIle zarabia się po pierwszej pracy?


W 2013 roku do sprawdzianu szóstoklasisty 2013 zostało zgłoszonych 362 679 uczniów, dla których przygotowanych zostało 13 zestawów zadań, w tym w języku polskim (11 zestawów) i litewskim (2 zestawy). Prace zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczniowie otrzymają zaświadczenia w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym.


Sprawdzian ma charakter:
- powszechny (zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim),
- obowiązkowy (jeżeli ktoś nie przystąpi do sprawdzianu, będzie musiał powtórzyć szóstą klasę),
- ponadprzedmiotowy (bada umiejętności z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii i tzw. ścieżek międzyprzedmiotowych),
- zęwnętrzny (uczniowie piszą w swoich szkołach; zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE).

Sprawdzian nie wykracza poza treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania umiejętności ujętych w pięć obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

Sprawdzian szóstoklasisty 2012 - arkusz egzaminacyjny


Sprawdzian szóstoklasisty 2012 - rozwiązania i odpowiedzi

 


W czasie sprawdzianu można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16 roku życia.

Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym.


Sprawdź swoje umiejętności rozwiązując testy z poprzednich egzaminów:


2012próbny sprawdzian szóstoklasisty
2011arkusz egzaminacyjnyklucz punktowania
2011próbny test szóstoklasisty - zadania, rozwiązania
2010arkusz egzaminacyjnyklucz punktowania
2009arkusz egzaminacyjnyklucz punktowania
2008arkusz egzaminacyjnyomówienie sprawdzianu
2007arkusz egzaminacyjnyomówienie sprawdzianu
2006arkusz egzaminacyjnyomówienie zadań, schemat punktowania zadań otwartych
2005arkusz egzaminacyjnyklucz odpowiedzi, schemat punktowania
2004arkusz egzaminacyjnyklucz odpowiedzi, schemat oceniania
2003arkusz egzaminacyjnyklucz odpowiedzi do zadań zamkniętych, schemat punktowania zadań otwartych, opis zestawu zadań
2002arkusz egzaminacyjnykarta odpowiedzi, klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych, schemat punktowania zadań otwartych, opis zestawu zadań

Zwolnienia ze sprawdzianu


Do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.  Istnieje również możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ucznia ze spzężoną niepełnosprawnością, majacego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na wniosek rodziców, po pozytywnym zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły. Moze zwolnić także ucznia, któremu szczególny przypadek losowy lub zdrowotny uniemożliwia przystąpienie do sprawdzianu - na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, złożony w porozumieniu z rodzicami ucznia.

Ze sprawdzianu zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem.

Punktacja


Wynik sprawdzianu to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych. Wyniki sprawdzianu ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Ustalony wynik jest ostateczny. Maksymalnie na sprawdzianie można uzyskać 40 punktów. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

Każdy uczeń otrzymuje wystawione przez OKE zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Uczeń (słuchacz) lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu odbierają w szkole.

Jeżeli będziesz ściągał to...


W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian i unieważnia go. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu ucznia zamieszcza się w protokole.

Natomiast w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem CKE, unieważnia sprawdzian tego ucznia.

W zaistniałych przypadkach uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia. Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu sytuacja powtórzy się, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych ze sprawdzianu wpisuje się „0”.

Wygamania egzaminacyjne


1. Czytanie

Uczeń:
1) odczytuje różne teksty kultury (w tym kształtujące tożsamość narodową i postawę obywatelską): źródła i teksty historyczne, w tym: fragmenty kronik, pamiętników, listów, elementy dziedzictwa kulturowego, w szczególności zabytki architektury reprezentatywne dla danej epoki, polskie pieśni patriotyczne; teksty literackie, w tym: baśnie, legendy, mity, opowiadania, utwory poetyckie i prozatorskie z klasyki dziecięcej i młodzieżowej - polskiej i światowej; teksty użytkowe, w tym: telegram, zaproszenie, zawiadomienie, instrukcję, przepis, ogłoszenie, kartkę pocztową, list prywatny i oficjalny, tabelę, notatkę; proste teksty podręcznikowe, a także publicystyczne i popularnonaukowe, w tym: audycję radiową i telewizyjną, artykuł prasowy; przedstawienia teatralne i filmy; przekazy ikoniczne, w tym: komiksy, dzieła malarskie, rzeźby,
rozpoznaje ich cechy charakterystyczne, dostrzega znaczenia dosłowne i odkrywa sensy przenośne,
2) określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu: rozumie pojęcia: fikcja literacka, świat przedstawiony, nadawca, odbiorca, podmiot mówiący, narracja, przenośnia, rytm; posługuje się czynnie terminami: bohater, wątek, akcja, autor, narrator, epitet, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, rym, zwrotka, refren, baśń, legenda, opowiadanie, powieść, proza, poezja oraz podstawowymi terminami związanymi z przekazami ikonicznymi, plastyką, muzyką, radiem, telewizją, filmem, teatrem, prasą,
3) rozumie znaczenia podstawowych symboli występujących w instrukcjach i w opisach: diagramów, map, planów, schematów, innych rysunków.
4) odczytuje dane z: tekstu źródłowego, tabeli, wykresu, planu, mapy, diagramu oraz odpowiada na proste pytania z nimi związane.

2. Pisanie

Uczeń:
1) pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się następującymi formami wypowiedzi: opowiadanie; opis przedmiotu, krajobrazu, postaci rzeczywistej i literackiej, dzieła sztuki;  sprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki; notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia; kartka pocztowa; list prywatny i oficjalny; telegram; zaproszenie; zawiadomienie; ogłoszenie; instrukcja; przepis,
2) formułuje wypowiedzi ze świadomością celu (intencji): pyta i odpowiada; potwierdza i zaprzecza; poleca i prosi; przyrzeka i obiecuje; zachęca i zniechęca; zaprasza; przeprasza; współczuje; żartuje; wątpi; odmawia,
3) buduje tekst poprawny kompozycyjnie (ok. 1 strony formatu A4), celowo stosując środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych,
4) przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli: przenosi informacje na oś liczbową, chronologiczną, układ współrzędnych; wyraża dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu, innego rysunku,
5) dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu: dostosowuje zapis do formy wypowiedzi; wyróżnia części tekstu zgodnie z jego strukturą; pisze czytelnie.

3. Rozumowanie

Uczeń:
1) posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń: sytuuje je w przestrzeni; umieszcza daty w przedziałach czasowych; oblicza upływ czasu między wydarzeniami; porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej.
2) przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń i zjawisk: domyśla się przyczyn, przewiduje skutki wydarzeń bliskich życiu i swoim doświadczeniom; wskazuje główne przyczyny i skutki doniosłych wydarzeń w historii Polski; wyjaśnia przyczyny i skutki zmian, które zachodzą w środowisku w wyniku działalności człowieka,
3) określa znaczenie osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego: wyjaśnia na prostych przykładach zmiany cywilizacyjne, jakie nastąpiły na przestrzeni dziejów; opisuje najważniejsze osiągnięcia, które składają się na polskie dziedzictwo kulturowe,
4) wyraża własne opinie i próbuje je uzasadnić, wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów,
5) opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą: wyrażenia arytmetycznego i prostego wyrażenia algebraicznego; prostego równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą; planu; mapy; prostego schematu; diagramu słupkowego; innego rysunku,
6) rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności: liczb; figur; zjawisk; przemian; obiektów przyrodniczych; elementów środowiska,
wskazuje różnice i podobieństwa oraz porządkuje je,
7) dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na przykładach: opisuje zjawiska o charakterze powtarzalnym, spotykane w najbliższym otoczeniu; na podstawie opisu zjawiska mającego charakter prawidłowości wnioskuje o dalszym jego przebiegu,
8) ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania,
9) analizuje otrzymane wyniki i ocenia ich sensowność: porównuje wyniki z własnym doświadczeniem; sprawdza wyniki z warunkami zadania.

4. Korzystanie z informacji

Uczeń:
1) wskazuje źródła informacji, posługuje się nimi,
2) analizuje oferty mediów kierowane do dzieci i młodzieży, wybiera spośród tych ofert, kierując się wskazanymi kryteriami (osadzonymi także w wartościach).

5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce

Uczeń:
1) posługuje się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych w środowisku,
2) wybiera przyrządy służące do obserwacji i pomiaru, odpowiada na pytania dotyczące przebiegu zjawisk, zapisuje wyniki obserwacji,
3) wykonuje obliczenia dotyczące: długości, powierzchni, objętości, wagi, czasu, temperatury, pieniędzy,
4) planuje i wykonuje obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora,
5) wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności: liczb, figur, zjawisk, przemian, obiektów  przyrodniczych, elementów środowiska
i stosuje je do rozwiązania problemu,
6) zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technicznymi i materiałami chemicznymi, rozpoznaje oznakowania substancji toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych, objaśnia zasady użytkowania domowych urządzeń elektrycznych,
7) wyjaśnia na podstawie instrukcji obsługi, jak uruchomić i wykorzystać proste urządzenia techniczne,
8) rozumie potrzebę stosowania zasad: higieny, bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, oszczędnego korzystania z energii i innych zasobów przyrody, postępowania w środowisku przyrodniczym.


Komentarze (50)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Aniusia (gość)

Mam pytanie wsprawie sprawdzianu szóstoklasisty. Mój brat posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym i ma tam zapisane że ma pisać inne sprawdziany(prościejsze) od reszty klasy.
Chciałabym się dowiedzieć jakie on ma prawa dotyczące przystąpienie do takiego sprawdzianu i czy będzie miał przystosowany sprawdzian do swojej opinii... Pytam się gdyż szkoła nic na ten temat nie wie i raczej się nie dowie.

wiktorka@... (gość)

jak miec ponad 25pkt na sprawdzianie szostej klasy?. moj strach jest ograniczony wiec mysle ze bede miec ponad 15pkt na 100%

Jucarz (gość)

jucanie. ja zruchałem panią od j.polskiego i miałem z polaja 30/40 a z matmy zrobiłem mitene i miałem 10/10 i razem miałem 40/40

Marlencia;DxD (gość)

ja po . Strasznie bałam sie sprawdzianu ale jak zaczełasm pisac wszystko wydało sie proste a wam???
kto juz po????

nEMO (gość)

## Sprawdzian Szóstoklasisty ##. Mi tak samo z tymi sekundami! :D
Hmm...Niby są już wyniki z zadań zamkniętych. Zna ktoś stronkę, na której są podane? O_O