Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Większa spójność, rozwój innowacyjności i włączenie społeczne to cele WRPO 2014+. W latach 2014-2020 pieniądze będą pochodziły z dwóch unijnych funduszy, a nie jak dotąd z jednego.

W latach 2014-2020 Wielkopolska na brak unijnych pieniędzy nie będzie mogła narzekać. Będzie ich nawet nieco więcej niż się początkowo spodziewaliśmy.

Nasze województwo otrzyma z Unii Europejskiej na WRPO 2014+ łącznie 2 mld 447,9 mln euro. 1 mld 765,2 mln euro będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałe 682,7 mln euro to środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Będziemy dysponować zdecydowanie większą pulą pieniędzy wspólnotowych- przyznaje Mieczysław Borówka, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. - Wynika to nie tylko z włączenia do WRPO środków EFS, ale także z realnie większej ogólnej alokacji dla naszego województwa oraz przeliczeń dokonanych w wyniku zastosowania mechanizmu indeksacji.

Teraz wyzwaniem jest dobre zagospodarowanie tych pieniędzy.
Plan jest już gotów. Projekt Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ trafił w środę do Brukseli. O jego ostatecznym kształcie zdecydują rozmowy z Komisją Europejską. Oceni ona przede wszystkim, czy projekty są zgodne z głównymi elementami nowej polityki spójności Unii Europejskiej, takimi jak koncentracja tematyczna, orientacja na rezultaty oraz strategiczne uwarunkowanie inwestycji. Takie założenia przyświecały więc także przy tworzeniu projektu Programu Operacyjnego dla województwa na lata 2014-2020.

- WRPO 2014+ nie będzie prostą kontynuacją obecnego Programu. Różnic będzie sporo - podkreśla Mieczysław Borówka. - W latach 2014-2020 programy regionalne będą finansowane z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Daje to możliwość uzupełniania projektów inwestycyjnych projektami "miękkimi" i odwrotnie. To najistotniejsza różnica w stosunku do porze-dniej perspektywy finansowej.

Ta zmiana podejścia to jednocześnie szansa i wyzwanie. Program operacyjny ma przyczyniać się bowiem do realizacji unijnej strategii inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. W praktyce oznacza to, że podejmowane działania muszą służyć niwelowaniu nierówności.

- Część priorytetów inwestycyjnych będzie adresowana do określonych obszarów bądź te obszary otrzymają preferencje w ramach poszczególnych konkursów - mówi dyrektor Borówka. - Założeniem jest interwencja zróżnicowana i dostosowana do skali problemów rozwojowych w województwie.

Jedną z poważniejszych, zidentyfikowanych słabości naszego województwa jest stosunkowo niski (niższy niż przeciętnie w kraju) poziom innowacyjności. Wyraża się on niskim udziałem innowacyjnych przedsiębiorstw w wielkopolskiej gospodarce, a także niskimi nakładami na innowacyjność.
Jeszcze bardziej niepokojący jest fakt, że w obu tych obszarach utrzymuje się tendencja zniżkowa. Dlatego w projekcie WRPO 2014+ znalazły się działania zmierzające do wzmocnienie infrastruktury badań i innowacji oraz inwestycji przedsiębiorstw we współpracy ze światem nauki czy rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, szkołami wyższymi i centrami współpracy biznesu z nauką.

Wyrównaniu poziomu rozwoju poszczególnych obszarów Wielkopolski będzie służył także sposób realizacji projektów wykraczający poza pojedyncze miasto czy gminę. Dzięki temu z jednej strony możliwa będzie realizacja większych przedsięwzięć, z drugiej strony efekty będą miały znacznie szerszy zasięg oddziaływania.
- Planowana jest realizacja projektów w formule ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Będą to przedsięwzięcia wspólnie prowadzone przez miasta i ich obszary funkcjonalne, służące całemu obszarowi funkcjonalnemu i jego mieszkańcom - wyjaśnia Mieczysław Borówka. - ZIT dotyczyć mają obszarów funkcjonalnych Poznania oraz Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim.

Ale nie oznacza to, że pozostałe miejscowości Wielkopolski nie mieszczące się w obszarach objętych Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi będą poszkodowane. -Narzędziem realizacji WRPO 2014+ będą Obszary Strategicznej Interwencji (OSI). Jedną z form wsparcia w ramach OSI będą koperty finansowe dla ośrodków subregionalnych, czyli Konina Gniezna, Piły i Leszna wraz z obszarami powiązanymi z nimi funkcjonalnie - wyjaśnia wicedyrektor Departamentu Polityki Regionalnej.
Niekiedy są to tereny należące do gmin sąsiednich, ale nie lokalizacja jest tu kluczowa, a właśnie związki funkcjonalne. Te dzięki np. wspólnym działaniom mogą być silniejsze z gminą położoną dalej.
- Pieniądze, jakie przeznaczono dla poszczególnych ośrodków, są w przeliczeniu na mieszkańca równe nakładom na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - podkreśla Borówka.

Zapobiec wykluczeniu
Zgodnie z polityką Unii Europejskiej w projekcie WRPO ważne miejsce zajmują projekty sprzyjające integracji społecznej i zapobiegające wykluczeniu.
W nowej perspektywie finansowej działania województwa wielkopolskiego będą zmierzały do rozwoju komunikacji elektronicznej i jej zastosowań.
Cele zawarte w programie to zwiększenie liczby korzystających z internetu, zwiększenie udziału technologii informatycznych w usługach publicznych, powiększanie zasobów zdigitalizowanych, a także w ramach priorytetów inwestycyjnych rozwój e-gospodarki
Projektowane działania na rzecz włączenia społecznego będą dotyczyły też m.in. zwiększenia zatrudnienia.
Przede wszystkim chodzi o takie grupy jak niepełnosprawni, osoby w wieku 50+ i kobiety w wieku prokreacyjnym

Zmieniamy Wielkopolskę

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!