Kościół Franciszkanów pięknieje dzięki dotacjom

Materiał informacyjny ARTREAL
Widok na schody wejściowe kościoła w trakcie rozbiórki. fot. o. Klekociuk
Widok na schody wejściowe kościoła w trakcie rozbiórki. fot. o. Klekociuk

Zespołowi klasztornemu Franciszkanów w Poznaniu w roku 2019 groziła katastrofa budowlana. Nałożenie się wielu przyczyn, spowodowało drastyczne pogorszenie stanu konstrukcji obiektów. Cały zabytkowy zespół sakralny na Górze Przemysła, wymagał pilnej interwencji zabezpieczającej konstrukcję zabytkowych obiektów. Brak działań, groził realną konsekwencją wyłączenia budynków z użytkowania na wiele lat.

Od jesieni 2019 roku z inicjatywy Franciszkanów, rozpoczęto trwające do dziś prace mające na celu ratowanie zabytkowej substancji. Oczywistą koniecznością było rozpoczęcie prac najpierw przy zabezpieczeniu konstrukcyjnym obiektów a następnie prac zmierzające do wykonania napraw bardzo wielu widocznych spękań murów, sklepień i ścian bogato zdobionych polichromią i sztukaterią. Na to zadanie Klasztor Franciszkanów w Poznaniu pozyskuje liczne dotacje. Najważniejszą z pomocy, jest dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Bez tej pomocy nie byłoby możliwości wykonania tak szerokiego i skutecznego w opinii biegłych, zakresu prac ratowniczych i odtworzeniowych.

Celem udzielanych dotacji było i jest prowadzenie prac naprawczych, powstrzymujących degradację zabytku oraz odtworzenia i przywrócenia pierwotnej architektury, zwłaszcza bogato zdobionego wnętrza kościoła. Elementy te, ze względu na szybko postępującą degradację, spowodowaną zaistniałymi problemami konstrukcji budynków, wymagały także pilnej i niezwłocznej interwencji konserwatorskiej i restauratorskiej.

Na skutek nierównomiernego osiadania fundamentów, zespół obiektów wszedł w stan awarii technicznej, co uwidoczniło się w postaci licznych spękań ścian i sklepień. Przystępując do opracowania projektu prac naprawczych należało ustalić rzeczywistą przyczynę tejże awarii. Badania geologiczne potwierdziły bardzo słabą nośność podłoża. Dlatego też zaprojektowano wzmocnienia gruntu w postaci pali fundamentowych, które przeniosło obciążenie budynku na nośne warstwy podłoża gruntowego, znajdujące się na głębokości 4 do 6 metrów, co wstrzymało dalsze osiadanie konstrukcji obiektu. Umożliwiło to przejście do kolejnego etapu ratowania – odtwarzania i wzmocnienia ścian budynków w miejscach już zinwentaryzowanych rys i spękań. Po przeprowadzeniu prac naprawczych przystąpiono do prac konserwatorskich. Nadzór geodezyjny, którego wyniki pomiarów były cały czas analizowane, potwierdził słuszność założeń i prowadzonego programu naprawczego - mówi Pan Krzysztof Ochocki, doradca techniczny, inspektor nadzoru inwestorskiego, członek zespołu prac remontowo-konserwatorskich związanych z ratowaniem zabytkowego Zespołu Sakralnego Franciszkanów w Poznaniu.

Założeniem projektu było przeprowadzenie prac zabezpieczających konstrukcję obiektów a następnie pełnej renowacji i konserwacji pięknej architektury barokowego wnętrza. W wyniku prac zabezpieczono zabytek i jego architekturę przed dalszą destrukcją. Wzmocnienie fundamentów, naprawy więźby dachowej, naprawy i adaptacja pomieszczeń na poziomie piwnic, rekonstrukcja schodów wejściowych, renowacja elewacji czy renowacja instrumentu organowego, składają się na jedne z wielu przeprowadzonych ratunkowych prac naprawczych.

Wartością dodatnią jest wyeksponowanie dla ogółu społeczeństwa zawartego w nich piękna i wyjątkowych wartości artystycznych i historycznych. Przeprowadzone prace przyczyniły się do uratowania materialnego dziedzictwa kulturowego w postaci wyjątkowego barkowego wnętrza i fasady kościoła Franciszkanów w Poznaniu na Górze Przemysła.

W październiku tego roku, po zakończeniu najważniejszego etapu prac, mieszkańcy Poznania będą mogli podziwiać fasadę kościoła nie dość, że w odświeżonym, ale i w nowoczesnym multimedialnym wydaniu w postaci pokazu videomappingu 3D.

Tu podaj tekst alternatywny

Dodaj ogłoszenie