18+

Treść tylko dla pełnoletnich

Kolejna strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, wybierz niżej odpowiedni przycisk!

Matura 2014: historia sztuki - poziom rozszerzony [ODPOWIEDZI, ARKUSZE]

KQ, KS
Matura 2014: Historia sztuki - poziom rozszerzony [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]
Matura 2014: Historia sztuki - poziom rozszerzony [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]
Matura 2014: historia sztuki - poziom rozszerzony [ODPOWIEDZI, ARKUSZE]. Publikujemy arkusze CKE. Zobaczcie także odpowiedzi.

Pobierz plik: MATURA 2014: HISTORIA SZTUKI - ROZSZERZENIE - ARKUSZ

Matura 2014 historia sztuki, poziom rozszerzony - odpowiedzi:

CZĘŚĆ I. Test

ZADANIE 1
W tabeli wymieniono autorów i tytuły ich dzieł. Uzupełnij tabelę: wpisz nazwy technik, w których te obrazy zostały wykonane. Odpowiedzi wybierz spośród podanych.
tempera na desce, olej na płótnie, litografia kolorowa, olej na blasze, pastel na kartonie, fresk

Stanisław Wyspiański, Helenka – pastel na kartonie
Henri de Toulouse-Lautrec, Divan Japonaise – litografia kolorowa
Hyacinthe Rigaud, Ludwik XIV w stroju koronacyjnym – olej na płótnie
Anonim, Portret trumienny Stanisława Woyszy – olej na blasze
Andriej Rublow, Trójca Święta – tempera na desce

ZADANIE 2
Wybierz i zaznacz właściwe wyjaśnienie podanych terminów.

Portyk – to
A. opracowane architektonicznie i rzeźbiarsko obramienie drzwi do świątyń i budynków użyteczności publicznej.
B. przedsionek lub obejście świątyni antycznej, osłonięte dachem, którego konstrukcja wsparta jest na kolumnach.
C. okno sięgające do podłogi, charakterystyczne dla architektury pałacowej XVII–XIX wieku.

Bordiura – to
A. ozdobne obramowanie otaczające płaszczyznę w formie prostej taśmy lub skomplikowanego ornamentu ciągłego.
B. intensywny barwnik ciemnobłękitny, używany do barwienia tkanin.
C. technika zdobnicza, polegająca na wykładaniu różnych powierzchni, uprzednio wyciętych, innymi materiałami.

Laserunek – to
A. jedna z automatycznych technik, charakterystycznych dla surrealizmu.
B. rodzaj akwareli, w której rysunek wykonuje się tuszem rozprowadzonym wodą.
C. nawarstwienie dwóch farb,z których wierzchnia jest niekryjąca, a spod niej prześwituj farba wcześniej położona.

ZADANIE 3
Podkreśl nazwiska trzech artystów spośród wymienionych poniżej, którzy tworzyli w XIX wieku.
Andy Warhol, Camille Pissarro, Dante Gabriel Rossetti, Hans Memling, Albrecht Dürer, Camille Corot, François Boucher, Paolo Uccello

ZADANIE 4
Rozpoznaj pokazane na ilustracjach dzieła rzeźbiarskie i wykonaj polecenia.

a) Podaj nazwiska autorów dzieł.
A – Antonio Canova B - Duane Hanson

b) Określ techniki ich wykonania.
A - rzeźba B – rzeźba – asamblaż ready mades

ZADANIE 5
Wpisz imiona czterech postaci spośród ukazanych na ilustracjach.

1.Jezus
2. św. Jan Chrzciciel
3. Maria
4. św. Anna

ZADANIE 6
Rozpoznaj pokazane na ilustracjach obiekty architektury i wykonaj polecenia.
a) Podaj nazwę miasta (miejsca), w którym się znajdują.
b) Napisz, jakie funkcje budowle pełniły lub pełnią.
c) Określ, który styl lub którą epokę reprezentują.

ilustracja A
a)Sankt Petersburg
b) rezydencjonalna
c) klasycyzm

ilustracja B
a)Dolina króla Egiptu
b) sepulkralna
c) sztuka starożytnego Egiptu

ilustracja C
a)Ronchamp
b) sakralna – kaplica
c) sztuka współczesna

ilustracja D
a)Pizza
b) sakralna – baptysterium
c) gotyk

ZADANIE 7
Rozpoznaj artystów, których wypowiedzi zamieszczono poniżej. Nazwiska autorówcytatów wybierz spośród wymienionych.
Piet Mondrian, Richard Hamilton, Umberto Boccioni, Henri Matisse, Walter Gropius

A. Kolor powinien przede wszystkim służyć ekspresji. […] Ta strona ekspresywna koloru narzuca mi się po prostu instynktownie. Chcąc malować pejzaż jesienny, będę czerpał z mego doznania jesieni. […] Dobór mych barw nie wywodzi się z żadnej teorii naukowej, ale opiera się na obserwacji, na uczuciu i na doświadczeniu mej wrażliwości […]. Ja natomiast staram się po prostu znaleźć kolory, które by dały obraz mego doznania. – Henri Matisse
B. To, co niezmienne, co przewyższa wszelkie nieszczęścia czy szczęście, to równowaga. Dzięki temu, co jest w nas niezmienne, identyfikujemy się z wszechbytem; to, co podlega zmianom, zakłóca naszą równowagę. Ogranicza nas i oddziela od wszystkiego, co jest czymś innym niż my. - Piet Mondrian
C. Tak więc punktem szczytowym nauk Bauhausu jest żądanie nowej i operatywnej korelacji wszystkich procesów twórczych. Uzdolniony student musi odzyskać poczucie sprzężonych wątków pracy dydaktycznej i artystycznej. – Walter Gropius
D. Pop-art jest –
popularny (zaprojektowany dla masowego odbioru)
przejściowy (rozprzestrzeniający się w szybkim czasie)
podlegający zużyciu (łatwo zapomniany)
tani
produkowany masowo. – Richard Hamilton

ZADANIE 8
Uzupełnij tabelę: wpisz obok nazw kierunków w sztuce tytuły charakterystycznych dla nich dzieł.
Złożenie do grobu Caravaggia, Grosz czynszowy Masaccia, Pieta z Lubiąża, freski Giotta z kaplicy Scrovegnich w Padwie,
Las Meninas Velázqueza Burza Giorgionego

Średniowiecze – Pieta z Lubiąża, freski Giotta z kaplicy Scrovegnich w Padwie
Renesans – Grosz czynszowy Masaccia, Burza Giorgionego
Barok – Złożenie do grobu Caravaggia, Las meninas Velazqueza

ZADANIE 9
Pod przedstawionymi reprodukcjami dzieł wpisz:
a) nazwiska ich twórców
b) nazwy kierunków, które one reprezentują.

A – a) Bouguereau, b) akademizm
B – a) Rubens, b) barok
C – a) Duchamp, b) dadaizm
D – a) Ingres, b) klasycyzm
E – a)Botticcelli, b) renesans

ZADANIE 10
Jaką dziedzinę artystyczną preferował lub preferuje każdy z wymienionych twórców polskich lub działających w Polsce? Wpisz obok nazwiska artysty nazwę dziedziny wybraną spośród podanych.
malarstwo, rzeźba, architektura, sztuka użytkowa, grafika

A. Piotr Aigner - architektura
B. Alina Szapocznikow - rzeźba
C. Józef Chełmoński - malarstwo
D. Jan Trevano - architektura
E. Jacek Malczewski - malarstwo, [
F. Władysław Skoczylas - malarstwo, grafika
G. Adam Myjak - rzeźba

ZADANIE 11
Uzupełnij poniższe zdania.

Kaplica Zygmuntowska powstała w kręgu mecenatu [nazwa dynastii] Jagiellonów w Polsce. Nagrobek króla [imię króla i jego przydomek] Zygmunta Starego jest dziełem twórcy kaplicy, Bartolomea Berrecciego. Znacznie późniejszy jest nagrobek
męża Anny Jagiellonki – [imię i nazwisko władcy] Stefana Batorego - którego autorem jest wybitny architekt i rzeźbiarz Santi Gucci.

ZADANIE 12
Podkreśl cztery cechy właściwe dla architektury starożytnej Grecji.
A. Stosowanie ornamentów typu rocaille oraz okuciowego.
B. Symetria i rytm w architekturze.
C. Szerokie zastosowanie konstrukcji łuków.
D. Tendencja do dynamizowania i zdwajania elementów architektury.
E. Kształtowanie kanonów estetycznych w oparciu o wyliczenia matematyczne.
F. Szukanie idealnych proporcji w naturze, na przykład w sylwetce człowieka.
G. Stosowanie na szeroką skalę szkła i żelaza.
H. Stosowanie korekt optycznych w architekturze.

ZADANIE 13
Rozpoznaj dzieła rzeźbiarskie przedstawione na fotografiach. Wpisz we wskazane miejsca:
a) nazwę dzieła rzeźbiarskiego
b) nazwę miasta (miejsce), w którym się ono znajduje
c) nazwisko twórcy
d) nazwę stylu lub wiek, w którym powstało to dzieło.

ilustracja A.
a) Taniec b) Paryż c) Jean Baptiste Carpeaux, d) XIX w
ilustracja B.
a) pomnik Chopina, b) Warszawa, c) Wacław Szymanowski, d) secesja
ilustracja C.
a) Fontanna di Trevi, b.) Rzym, c) Nicola Salvi, d) barok

CZĘŚĆ II. Analiza porównawcza dzieł sztuki

ZADANIE 14
Przeanalizuj formę obrazów A i B według podanych punktów.

OBRAZ A
Jan Steen, Zwariowane gospodarstwo, 1663 r., olej na płótnie, 105 x 145 cm, Kunsthistorisches Museum, Wiedeń

OBRAZ B
Georges Seurat, Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte, 1884-86 r., olej na płótnie, 200 x 300 cm, Art Institute, Chicago

Tekst do obrazu Zwariowane gospodarstwo
Malarze rodzajowi mieli dużo sympatii dla ludzkich słabości. Dzielili razem z innymi ludźmi radość życia, jego przyjemności, chociaż w kościele byli ciągle wzywani do powściągliwości, rozumu i dyscypliny. Powiedzieć prawdę, śmiejąc się, jak zalecał kalwiński humanista i poeta narodowy Jacob Cats – takie mogłoby być motto wielu obrazów rodzajowych. Malarstwo rodzajowe służyło w pewnym sensie społecznemu wychowaniu. Ale ponieważ kazanie moralne było malowane najpiękniejszymi kolorami, same obrazy też kusiły do oddawania się radościom zmysłowym.
Kira van Lil, Malarstwo XVII wieku w Niderlandach, Niemczech i Anglii, [w:] Sztuka baroku. Architektura. Rzeźba. Malarstwo, Warszawa 2004.

Tekst do obrazu Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte
Temat: wyspa, pod upalnym niebem o czwartej po południu, wzdłuż jej boków przemykają łodzie, niedzielny, ruchliwy, przypadkowy tłum cieszy się powietrzem wśród drzew; ze czterdzieści tych postaci zostało nakreślonych hieratycznym i oszczędnym rysunkiem, ujęte w sposób zwięzły, surowy, od tyłu, od przodu czy z profilu, siedzących pod kątem prostym, leżących horyzontalnie i stojących sztywno, jakby z jakiegoś modernizującego Puvisa. Atmosfera jest przejrzysta i dziwnie rozedrgana, powierzchnia zdaje się chwiać. Wrażenie to, odczuwalne również przed innymi obrazami tej skali, dałoby się być może
wytłumaczyć teorią Dove’a: siatkówka, uprzedzona, że wydzielone snopy świetlne działają na nią, postrzega z wielką częstotliwością zarówno rozłożone elementy barwne, jak i ich wypadkową.
Félix Fénéon, Impresjoniści w 1886 r. [w:] Moderniści o sztuce, Wybór, opracowanie, wstęp E. Grabska, Warszawa 1971.

A. Kompozycja
B. Kolorystyka
C. Światłocień
D. Ekspresja (wyraz)
E. Krótkie wnioski końcowe

A
Obraz A – kompozycja zamknięta, z dominantą, przestrzenna
Obraz B – kompozycja otwarta, bez dominanty, płaska
B
Obraz A – kontrastowe zestawienie, duże plamy barwne, plamy barwne modelowane przestrzennie
Obraz B – łagodniejsze przejścia w obrębie koloru, drobne plamy barwne, płaskie
C
Obraz A – kolor lokalny, rozjaśniony lub przyciemniony, naturalne światło padające z określonego kierunku, nadające przestrzenność formom
Obraz B – światło i cienie barwne, światło rozproszone bez wpływu na przestrzenność form, które pozostają płaskie
D
Obraz A – dynamika póz, ożywienie emocjonalne postaci, naturalność, indywidualizacja postaci, zmienność
Obraz B – bezruch, bezosobowość, konwencjonalizacja, trwałość
E
Obraz A ukazuje wycinek świata realnego w sensie materialnym i psychologicznym, a obraz B ukazuje świat przetworzony, poddany konwencji artystycznej

CZĘŚĆ III. Dłuższa wypowiedź na wybrany temat

ZADANIE 15

Temat 1. Na czterech przykładach dzieł różnych autorów od XVI do XIX wieku (innych niż reprodukowane w arkuszu) przedstaw, w jaki sposób artyści ukazywali ludzi spędzających wolny czas.
Temat 2. Na czterech przykładach dzieł malarskich różnych autorów (innych niż reprodukowane w arkuszu) opisz różnorodne sposoby i techniki posługiwania się materią malarską (sposobem położenia farby) w obrazach oraz osiągane efekty.

Zobacz też: Matura 2014: historia sztuki - podstawa [ODPOWIEDZI, ARKUSZ]

Zobacz też: Serwis MATURA 2014

Matura 2014 historia sztuki, poziom rozszerzony - odpowiedzi:

Odpowiedzi znajdziecie tutaj zaraz po tym, jak przekażą nam je poznańscy nauczyciele.

Skomentuj:

Matura 2014: Historia sztuki - poziom rozszerzony [ODPOWIEDZI, ARKUSZE]

Będzie nowe święto państwowe?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie