W projekcie przygotowywanym przez ROPS przewidziano stworzenie telecentrum medycznego i społecznego W projekcie przygotowywanym przez ROPS przewidziano stworzenie telecentrum medycznego i społecznego

W projekcie przygotowywanym przez ROPS przewidziano stworzenie telecentrum medycznego i społecznego (© Tomasz Bolt)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Utworzenie Centrów Usług Społecznych i poprawienie dostępu do usług teleopieki to przedsięwzięcia przygotowywane przez Regionalny Ośrodek Po

  •  

    Skomentuj

Jeszcze w maju Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (ROPS) złoży dwa projekty, które mają służyć poprawie dostępu Wielkopolan do usług społecznych. Pierwszy z nich zmierza do poprawienia dostępu seniorów z Wielkopolski do usług wspierających, w tym teleopieki, kolejny to utworzenie Centrów Usług Społecznych w siedmiu wielkopolskich gminach. Oba są odpowiedzią na zmieniającą się sytuację społeczno-demograficzną i wyzwania, z tym związane.

Pomoc nie tylko medyczna


Skutki starzenia się społeczeństw to kwestia, z którą muszą poradzić sobie praktycznie wszystkie kraje Europy. Polska nie jest w tej materii żadnym wyjątkiem. Nasze województwo należy do tych regionów w kraju, w którym ten proces następuje najszybciej.

W 2020 roku w Wielkopolsce mieszkało blisko 728 tys. osób w wieku poprodukcyjnym. Kobieta kończąca 60 lat miała przed sobą średnio jeszcze 23 lata życia, mężczyzna zaś 17,8 lat. Odpowiedzią na wyzwania związane ze zmianami demograficznymi jest opracowany przez samorząd województwa Wielkopolski Program Wspierania Osób Starszych na lata 2021 2025, którego zasadniczym celem jest podniesienie jakości życia seniorek i seniorów, jak i takie zaprojektowanie wsparcia, by jak najdłużej mogli funkcjonować samodzielnie, w swoim środowisku.

W ramach wdrażania tego programu stworzono ze środków własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego testowy system teleopieki. Pilotażowo objął on 400 osób w 29 gminach. W ramach tego systemu każda z nich otrzymała specjalną opaskę na rękę, pozwalającą przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu wezwać pomoc medyczną. Projekt teleopieki, który przygotowuje ROPS , w ramach pozakonkursowego naboru na dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021 -27 to jego kontynuacja i rozwinięcie.

- Wielkopolskie telecentrum opieki obejmie swoim działaniem minimum 5 tysięcy osób starszych i przynajmniej tysiąc ich opiekunów - mówi Paulina Stochniałek, członkini zarządu województwa wielkopolskiego odpowiedzialna za politykę społeczną. - W 70 gminach województwa wielkopolskiego powstaną Centra Wsparcia Seniora i zostaną powołani koordynatorzy wsparcia osób starszych - dodaje.

Jak wyjaśnia, funkcją koordynatorów będzie z jednej strony informowanie bezpośrednio zainteresowanych o możliwych formach pomocy, z drugiej strony takie planowanie działań, by wzajemnie się uzupełniały.

Sama teleopieka będzie także obejmowała szerszy zakres niż w realizowanym projekcie pilotażowym. - Jednym jego elementem będzie telecentrum, w którym przez całą dobę będą czuwali ratownicy medyczni, by osoba objęta programem teleopieki będzie mogła wezwać pomoc - tłumaczy Monika Zembrzycka, Zastępczyni Dyrektora ROPS ds. rozwoju społecznego odpowiedzialna za politykę senioralną. - Drugim elementem będzie telecentrum społeczne, służące temu, by porozmawiać o innych niż zdrowotne problemach, np. z psychologiem czy pracownikiem socjalnym. Telecentrum społeczne ma z założenia łagodzić chyba największy problem nękający seniorów czyli samotność.

Jak podkreśla zastępczyni dyrektora ROPS te działania będą wsparciem także dla opiekunów seniorów. Z jednej strony dadzą im pewność, że do starszej osoby w razie potrzeby szybko dotrze pomoc medyczna, z drugiej strony będą mogli oni skorzystać zarówno z informacji i porad w telecentrum społecznym, jak i przygotowanych specjalnie dla nich szkoleń.

Na realizację projektu planuje się przeznaczyć łącznie 45 milionów złotych, z czego 35 milionów złotych pochodzić będzie ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

Usługi społeczne szerzej dostępne


Kolejnym projektem przygotowywanym przez ROPS jest wsparcie utworzenia w siedmiu wielkopolskich gminach Centrów Usług Społecznych. Zastąpią one funkcjonujące obecnie ośrodki pomocy społecznej i pozwolą na objęcie wsparciem znacznie szerszej grupy osób niż dotychczasowi klienci pomocy społecznej. Z założeń projektu wynika, że z ich wsparcia skorzysta łącznie 1400 osób.

- Można powiedzieć, że to projekt rewolucyjny o tyle, że całkowicie zmienia podejście do kwestii pomocy i wsparcia dla mieszkańców - wyjaśnia Zofia Rutkowska, Zastępczyni Dyrektora ROPS ds. strategicznych. - O ile działania ośrodków pomocy społecznej mają charakter interwencyjny, o tyle Centra Usług Społecznych będą służyły wszystkim mieszkańcom, oferując im w jednym miejscu dostęp do szerokiej gamy usług dostosowanych do ich potrzeb. Będą to więc nie tylko osoby w trudnej sytuacji materialnej, które dziś stanowią główną grupę klientów ośrodków pomocy społecznej, ale także np. rodziny, osoby z niepełnosprawnościami, dotknięte kryzysami psychicznymi czy osoby starsze, opiekunowie osób niesamodzielnych, migranci i inni, którzy dziś nie są objęci systemem pomocy społecznej, choćby z powodu zbyt wysokich dochodów - dodaje.

Warto podkreślić, że w projekcie przewidziano też wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu polityki społecznej i ochrony zdrowia.

Konkretny zakres działań Centrów Usług Społecznych zostanie zaprojektowany w oparciu o precyzyjną diagnozę potrzeb przeprowadzoną w gminie. CUS-y będą także koordynowały różne formy wsparcia. Mieszkańcy gminy będą mogli zasięgnąć tam informacji o wszystkich możliwościach i rodzajach oferowanej pomocy, a także załatwić formalności konieczne, by z niego skorzystać. Choć w ramach ich działań znajdą się także te, które dziś realizują ośrodki pomocy społecznej, dodanie innych, kierowanych do różnych grup społecznych sprawi, że korzystanie z CUS-ów nie będzie stygmatyzujące.

- Centra Usług Społecznych będą też mogły świadczyć pewne usługi odpłatnie - podkreśla Zofia Rutkowska. - Tak więc na przykład osoba, która potrzebuje rehabilitacji za pośrednictwem CUS będzie mogła ją znaleźć na lepszych warunkach niż na wolnym rynku. Powołanie CUS-ów nie będzie jednak tylko zmianą natury organizacyjnej, a początkiem nowego podejścia do zaspokajania potrzeb mieszkańców. W każdej z gmin, w której powstanie CUS (a będą to: Dopiewo, Pleszew, Pniewy, Rokietnica, Swarzędz, Szydłowo i Śrem) zostaną uruchomione cztery nowe usługi dla mieszkańców. Jakie? To zależy od potrzeb mieszkańców konkretnej gminy.

Na realizację projektu planuje się przeznaczyć prawie 17 mln zł, z czego ponad 13 mln będą stanowić dofinansowanie ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

ZMIENIAMY WIELKOPOLSKĘ: Teleopieka i Centra Usług Społecznych poprawią jakość życia Wielkopolan

  •  Komentarze

Zmieniamy Wielkopolskę

Komentarze (0)