18+

Treść tylko dla pełnoletnich

Kolejna strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, wybierz niżej odpowiedni przycisk!

Matura 2013. Geografia - poziom rozszerzony [ARKUSZE, ODPOWIEDZI]

Już we wtorek, 7 maja rozpocznie się matura 2013. Wśród egzaminów jest również Geografia - poziom rozszerzony. W dniu egzaminu zamieścimy na naszej stronie arkusze pytań oraz rozwiązania testu.

We wtorek równo o godz. 14 uczniowie rozpoczną rozwiązywanie testu maturalnego z geografii na poziomie rozszerzonym. Jednocześnie będzie się też odbywał egzamin na poziomie podstawowym. Geografia jest jednym z dodatkowych przedmiotów, które mają do wyboru uczniowie w drugim tygodniu matur.

Zobacz też: Matura 2013 - takie zadania były na egzaminie próbnym z geografii

Matura 2013: Geografia - poziom rozszerzony

ARKUSZ PYTAŃ

Pobierz: ARKUSZ - geografia poziom rozszerzony

Pobierz: MAPA - geografia poziom rozszerzony

ODPOWIEDZI ROZSZERZENIE

Zadanie1
JEZIORO DUŚ - Niewielkie jezioro w obrębie Mazurskiego Parku Krajobrazowego, położone na wysokości około 120 m n.p.m. Jezioro otoczone jest łąkami i polami. Brzegi jego północnej części są bagniste. Przez jezioro przepływa niewielka rzeka, która uchodzi do Krutyni.

JEZIORO NIDZKIE - Jezioro ma kształt wydłużonej, wygiętej rynny. Brzegi jeziora, przeważnie wysokie, porośnięte są zwartymi kompleksami leśnymi. Nad jeziorem znajdują się pola namiotowe, biwakowe i ośrodki wypoczynkowe. Jezioro należy do krajobrazowego rezerwatu przyrody.

JEZIORO SKARP - Bezodpływowe jezioro w całości położone na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Brzegi jeziora łagodnie wznoszą się ponad powierzchnię wody. Jezioro otoczone jest lasami. Od strony południowej sąsiaduje ze wzgórzami morenowymi o wysokości około 140 m n.p.m.

Zadanie 2
1. Do miejscowości Ukta szlaki komunikacyjne prowadzą drogą wojewódzką i drogami asfaltowymi, a do Kamienia prowadzi tylko droga utwardzona.
2. W miejscowości Ukta znajduje się więcej obiektów turystycznych, w Kamieniu jest tylko stanica, hotel i pola namiotowe.
3. Mad brzegiem jeziora z Kamieniu znajduje się pomost, w Ukcie nie ma.

Zadanie 3
1. Szlak wiedzie przez Rezerwat Przyrody "Kurytynia Dolna"
2. Urozmaicone ukształtowanie powierzchni
3. Niespotykane tereny bagienne

Zadanie 4
Obliczenia

Skala: 1 : 60 000
1 mm - 60 000 mm
1 mm - 0,06 km
1 mm kw. - 0,0036 km kw.
98 mm kw. - 98 x 0,0036 = 0,3528 km kw.

Powierzchnia jeziora: 0,3528 km kw.

Zadanie 5
C. utworzonym przy współudziale wód fluwioglacjalnych.

Zadanie 6
1. Rozwinięta linia brzegowa
2. Na jeziorze są wyspy: Wygryńska, Piaseczna
3. Misa jeziora Bełdany położona jest w układzie północ-południe
4. Jezioro jest najgłębsze w środkowym pasie

Zadanie 7
Pole mapy: D2
Uzasadnienie: Meandry powstał na skutek erozji bocznej. Najbardziej widać meandry rzeki na polu D2.

Zadanie 8

a) Obliczenia
36 stopni 17 minut = 90 stopni - szerokość geograficzna
szerokość geograficzna = 90 stopni - 36 stopni 17 minut
szerokość geograficzna = 53 stopni 43 minut
Pomiaru wysokości Słońca w momencie górowania dokonano
Odpowiedź: C. na polu namiotowym w miejscowości Kamień nad jeziorem Bełdany (E1).

b) o 23 stopnie 26 minut

c)
A. Przemyśl
C. Suwałki

Zadanie 9
1. W parku narodowym nie można przeprowadzić autostrady, ani innych udogodnień infrastrukturalnych, które poprawiły być jakoś życia mieszkańców.
2. Stworzenie parku narodowego ogranicza turystkę masową, a to ona stanowi większą część przychodów mieszkańców.

Zadanie 10
Wykreślamy:
A. porfir
B. brekcja
C. kalcyt
D. piaskowiec

Zadanie 11
Położenie między 49 st. 00' a 54 st. 50' szerokości geograficznej północnej. - C.
Latem nad morzem dzień jest o około godzinę dłuższy niż na południu Polski. Natomiast zimą dzień nad morzem jest o około godzinę krótszy.

Położenie między 14 st. 07' a 24 st. 09' długości geograficznej wschodniej. - D.
Różnice czasu słonecznego, objęcie obszaru Polski strefą czasu środkowoeuropejskiego.

Zadanie 12
Uskok A jest starszy od uskoku C. PRAWDA
Stożek wulkaniczny powstał wcześniej niż dolina rzeczna. FAŁSZ
Układ warstw skalnych oznaczony numerem 1. to monoklina. PRAWDA
Układ warstw skalnych oznaczonych numerem 2. przedstawia synklinę. FAŁSZ
Fałdowanie warstw skalnych nastąpiło wcześniej niż uskoki A i B. PRAWDA

Zadanie 13
A. Hercyńskie ruchy górotwórcze, bujny rozwój roślinności w gorącym i wilgotnym klimacie. KARBON
B. Powstanie Bałtyku i stopniowe ocieplanie się klimatu po wycofaniu lądolodu. HOLOCEN
C. Wymarcie wielkich gadów, a w morzach także amonitów.KREDA
D. Oziębienie klimatu, pojawienie się człowieka. PLEJSTOCEN

Zadanie 14
Grzbiety oceaniczne powstają - na skutek spreadingu - w miejscach, w których oddalają się od siebie płyty litosfery. Tam wylewa się lawa i gorąca woda. Gdy ostygnie tworzy się bazalt, który tworzy skorupę oceaniczną i grzbiety oceaniczne.

Zadanie 15
Stacje mieszczą się na różnych wysokościach, stąd różnice w amplitudach rocznych. Małe aplitudy występują dla obszarów, które znajdują się nad oceanem - Greenwich, a duże amplitudy, tam gdzie jesy bezkresny ląd - Kurs, Saratów.

Zadanie 16
a) wykres: C
b) antylopy gnu, baobaby

Zadanie 17
A 3. Granica między obszarem młodoglacjalnym i staroglacjalnym.
B. 4. Granica między strukturami paleozoicznymi a platformą prekambryjską.
C. 1. Granica zasięgu buka.

Zadanie 18
To fragment wybrzeża szkierowego, które powstaje na skutek zalania obszaru polodowcowego.

Zadanie 19
Lodowiec górski
Akumulacyjne: morena boczna.
Erozyjne: dolina zawieszona, kocioł lodowcowy

Wody fluwioglacjalne
Akumulacyjne: sandr, kem.
Erozyjne: pradolina

b)
A. gliny
E. iły
Zadanie 20

B - Redy-Łeby
A - Biebrzy-Narwi
D - Warszawsko-Berlińska
C - Barycko-Głogowska

Zadanie 21
1. FAŁSZ
2. PRAWDA
3. PRAWDA

Zadanie 22
A. 4 Łęgi
B. 3 Grądy
C. 1 Bory

Zadanie 23

Na wybrzeżu Ameryki Południowej, przy wschodniej części Oceanu Spokojnego wystepują głównie wiatry wschodnie. Przemieszczają one wodę w tym samym kierunku, w którym wieją. Brzeg stanowi barierę, przez którą nie napływa woda ze wschodu. Jest tam zasysana z dna oceanu, a tam ma niższą temperaturę.

Zadanie 24
Cecha: występują prądy chłodne i ciepłe
Uzasadnienie znaczenia: Prądy zimne mają więcej tlenu, a ciepły - pokarmu dla ryb. Ich połączenie sprzyja rozwojowi ryb.
Cecha: szelf kontynentalny
Uzasadnienie znaczenia: Wody na szelfie mają więcej pokarmu dla ryb

Zadanie 25
Województwo o najkorzystniejszych warunkach dla uprawy pszenicy i buraków cukrowych - A
Uzasadnienie: największa powierzchnia gleb I klasy bonitacyjnej, potrzebnej gruntom ornym, na których uprawia się buraki i pszenicę.

Województwo o najkorzystniejszych warunkach dla chowu bydła - C.
Uzasadnienie: są tam gleby niższych klas bonitacyjnych, które mają małe wymagania

Zadanie 26
A. Pszenica
B. Żyto
C. Kukurydza

Zadanie 27

a) Województwo Łódzkie to ośrodek przemysłu włókienniczego (lekkiego), w którym zatrudnienie znajdują głównie kobiety.

b)
Obliczenia:
liczba kobiet: 60222 - 29546 = 30676
Współczynnik feminizacji: 30676 : 60 222 x 100 = 104

Zadanie 28
a) Urodzenia żywe (na 1000 ludności). Miasta: 10,6. Wieś: 11,4
b)
1. Edukacja seksualna prowadzona w szkołach (także w zakresie metod antykoncepcji)
2. Większa dostępność antykoncepcji w miastach
3. Kobiety pracują, skupione na karierze rodzą mniej dzieci
3. Na wsi posiadanie rodziny jest ważniejsze, niż w miastach.

Zadanie 29

Kraj A
1. Kraj może osiągnąć duże tempo wzrostu gospodarczego, bo najliczniejszą grupę stanowią ludzie w wieku produkcyjnym. Pracują, zarabiają, generują zysk.
2. W przyszłości może jednak zaistnieć problem utrzymania osób, które przejdą na emeryturę i bowiem mało jest osób, które zastąpią tych w wieku produkcyjnym.

Kraj B
1. Osób w wieku produkcyjnym będzie za dużo, nie wystarczy dla nich pracy, pojawi się bezrobocie.
2. Problemem może być także utrzymanie tak szybko rozwijającej się populacji. Może zabraknąć m.in. wyżywienia, opieki medycznej, socjalnej, miejsc pracy, miejsc w szkołach.

Zadanie 30
Kaszmir: hinduiści, muzułmanie
była Jugosławia: katolicy, muzułmanie, prawosławni
Irlandia Północna katolicy, protestanci

Zadanie 31
a)
1. Zautomatyzowanie i robotyzacja przemysłu
2. Szybki rozwój handlu i usług
b)
1. Szybkie wzbogacanie się społeczeństwa
2. Nowe miejsca pracy w przemyśle, receptą na bezrobocie

Zadanie 32
1. Spowolnienie gospodarcze
2. Wzrost cen ropy naftowej
3. Poszukiwania nowych źródeł energii, które zastąpią ropę naftową.

Zadanie 33
Osobliwości przyrodnicze: A, C
Ośrodki pielgrzymkowe: D, F
Zamki: B. E

Zadanie 34
a)
1. Największą wymianę handlową Stany Zjednoczone prowadzą z Meksykiem i Kanadą.
2. Znaczna wartość importu pochodzi z Chin, Japonii i Korei Południowej.

b) NAFTA

Zadanie 35
Po kolei: 2011, 1938, 1980

Zadanie 36
a)
Ceuta - Hiszpania - D
Gibraltar - Wielka Brytania - C

b)
Terytorium zależne: Polinezja Francuska, terytoria na Morzu Karaibskim
Korzyść społeczno-ekonomiczna: duży ruch turystyczny
Kraj posiadający terytorium niesamodzielne: Stany Zjednoczone
Korzyść polityczna: możliwość lokowania tam baz wojskowych, by kontrolować ten obszar i jego okolice

Zobacz jakie jeszcze egzaminy będą zdawać maturzyści - następna strona.

16 MAJA, CZWARTEK

godz. 9
Języki mniejszości narodowych - poziom podstawowy
Język kaszubski - poziom podstawowy

godz. 14
Języki mniejszości narodowych - poziom rozszerzony
Język kaszubski - poziom rozszerzony

17 MAJA, PIĄTEK

godz. 9
Biologia - poziom podstawowy
Biologia - poziom rozszerzony

godz. 14
Historia - poziom podstawowy
Historia - poziom rozszerzony

20 MAJA, PONIEDZIAŁEK

godz. 9
Fizyka i astronomia - poziom podstawowy
Fizyka i astronomia - poziom rozszerzony

godz. 14
Język łaciński i kultura antyczna - poziom podstawowy
Język łaciński i kultura antyczna - poziom rozszerzony

21 MAJA, WTOREK

godz. 9
Język niemiecki - poziom podstawowy

godz. 14
Język niemiecki - poziom rozszerzony
Język niemiecki dla klas dwujęzycznych

22 MAJA, �ŚRODA

godz. 9
Informatyka - poziom podstawowy
Informatyka - poziom rozszerzony

godz. 14
Historia sztuki - poziom podstawowy
Historia sztuki - poziom rozszerzony

23 MAJA, CZWARTEK

godz. 9
Język rosyjski - poziom podstawowy

godz. 14
Język rosyjski - poziom rozszerzony
Język rosyjski dla klas dwujęzycznych

24 MAJA, PIĄTEK

godz. 9
Język francuski - poziom podstawowy

godz. 14
Język francuski - poziom rozszerzony
Język francuski dla klas dwujęzycznych

27 MAJA, PONIEDZIAŁEK

godz. 9
Język hiszpański - poziom podstawowy

godz. 14
Język hiszpański - poziom rozszerzony
Język hiszpański dla klas dwujęzycznych

28 MAJA, WTOREK

godz. 9
Język włoski - poziom podstawowy

godz. 14
Język włoski - poziom rozszerzony

Katarzyna Sklepik

Więcej na temat:

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Więcej na temat:
Więcej na temat:
Więcej na temat:
Więcej na temat:
Więcej na temat:
Więcej na temat:
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, wyłącz Adblock na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3